Resultaten

Gehandicaptenzorg


Het waardigheidsparadigma als ondersteuningsvisie?

Actieonderzoek in twee delen naar de ervaringen rondom de huidige en de gewenste visie op ondersteuning in een gehandicaptenzorgorganisatie.

Intern rapport – deel 1 (2018)

Intern rapport – deel 2 (2020)

Vraag en aanbod voor cliëntenraden

Onderzoek naar de vragen en behoeften van cliëntenraden in de VG en een aanzet voor het ontwikkelen van aanbod op deze vragen.

Interne presentatie (2018)

Versterken van teams: wat levert het op voor cliënten en verwanten?

Kwalitatief onderzoek in een gehandicaptenzorgorganisatie naar de effecten van het versterken van teams op het leven van de cliënten en op de betrokkenheid van de verwanten.

Intern rapport (2017)

Artikel: ‘Dialoog als sleutel naar duurzame samenwerking’ (NTZ, 2019) 

Korte etnografie op locatie

Kort etnografisch onderzoek op twee locaties van een gehandicaptenorganisatie naar prettig wonen en prettig werken. Verzamelen en analyseren van verhalen en ervaringen van cliënten, begeleiders en leidinggevenden.

Intern rapport (2016 & 2017)

Project Handicap Experience

Handicap Experience is een project van vijf gehandicaptenzorgorganisaties geïnspireerd op het project Alzheimer Experience van prof. mr. dr. Anne-Mei The. De organisaties hebben afgesproken samen de mogelijkheden te verkennen om een leeromgeving en een film te ontwikkelen, die bijdraagt aan de versterking van de relatie tussen mensen met een beperking en personen uit hun omgeving. Aan het begin van het project zijn vier onderzoekers van Tao of Care, waaronder Eline Roelofsen, het veld in gegaan om het dagelijks leven van mensen met een beperking en zorgverleners te observeren, en om te luisteren naar hun verhalen. De resultaten zijn besproken tijdens vijf dialoogsessies en beschreven in een wetenschappelijk artikel (NTZ, 2016) en een opiniestuk (NTZ, 2017). Om aan de slag te gaan met de bevindingen is een grote hoeveelheid werkvormen verzameld en ontwikkeld in samenwerking met Verwondering. Meer informatie over het project en informatie over het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de www.handicap-experience.nl.

Samenvatting onderzoek Handicap Experience

Artikel: ‘Te veel van het goede?” (NTZ, 2016)

Artikel: ‘Handicap Experience: gezien worden’ (Markant, 2016)

Artikel: ‘Van burger-cliënt naar perspectief van waardigheid’ (NTZ, 2017)

Audit kader

Ontwikkelen van een audit kader om de gewenste houding en begeleidingswijze van medewerkers in beeld te brengen. Het audit kader sluit aan op de visie van de organisatie die voor een belangrijk deel is gebaseerd op Gentle Teaching. [2014-2017]

 Auditkader (2015)

Verhalen die raken

Verzamelen van verhalen van verschillende betrokken rondom een aantal mensen met een verstandelijke beperking bij wie in relatief korte tijd veel veranderingen hebben plaats gevonden. In de verhalen wordt gezicht naar (de oorzaak van) de veranderingen en de betekenis die betrokkenen hieraan geven. Verhalen worden gebruikt voor het versterken van het interne leren en het ondersteunen van veranderingen binnen de organisatie. [2015-2016]

Website: Verhalen die raken

Gentle Teaching

Onderzoek naar de effecten van Gentle Teaching op het dagelijks leven van cliënten en het dagelijks handelen van begeleiders.

Rapport: ‘Wat is Gentle’ (2014)

 Meedoen en Meetellen

In het onderzoek ‘Meedoen en Meetellen’ is er gezocht naar de verhalen van mensen met een verstandelijke beperking rondom ‘meedoen in de samenleving’. Eline Roelofsen zocht mensen op in hun eigen omgeving, samen met Ellis Jongerius, die als medeonderzoeker was betrokken bij het onderzoek en zelf een verstandelijke beperking heeft. De verhalen van de mensen met een beperking vormden het uitgangspunt voor gesprekken met ouders, vertegenwoordigers, begeleiders, managers en medewerkers van de gemeente, welzijn en de WMO-raad. Het onderzoek ‘Meedoen en Meetellen’ werd uitgevoerd vanuit de Willem van den Bergh-leerstoel aan de Vrije Universiteit. Het onderzoek werd gefinancieerd door ZonMw binnen het programma Disability Studies en door ‘s Heeren Loo zorggroep.

Handreiking Meedoen en Meetellen (2013)

Trainingsmodules Meedoen en Meetellen (2013)

Artikel: Ruimte maken voor meedoen en meetellen (NTZ, 2013)

Artikel: ‘Een kleine wereld’ (Markant, maart 2013)

Publicatie ZonMW: ‘Nooit geweten, nooit zo gemeten’ (2012)

Blogs bij Disability Studies

Gewoon meedoen wat is dat eigenlijk? (2012)

Een mede-onderzoeker met een beperking (2012)

Koester Kritische Meekijkers (2012)

Diversen


Samenwerken in de driehoek

Een onderzoek in de ouderzorg naar de samenwerking tussen de oudere, familie en verzorging. Het onderzoek is verbonden aan de pilot ‘samenwerking in de driehoek’ van het programma Waardigheid en Trots.

Rapport: Kijk eens door de ogen van .. (2018)

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de opvattingen van huisartsen en hun patiënten rondom het elektronisch uitwisselen van medische gegevens vanuit de huisartsenpraktijk in opdracht van Dr. G. van ‘t Noordende (UvA, faculteit Wiskunde & Informatica).

Rapport: Elektronisch uitwisselen van medische gegevens vanuit de huisartsenpraktijk (2015/2018)

Mantelzorgers

In opdracht van de gemeente Hilversum werden, vanuit Tao of Care, verhalen van mantelzorgers opgehaald, verzameld en geanalyseerd. De resultaten werden verwerkt in een intern rapport. Een aantal verhalen uit het rapport werd gepubliceerd in de Gooi- en Eembode, de wekelijkse lokale krant.

Het verhaal van mevrouw A. (2016)

Kwaliteitszorg in de eerste lijn

Onderzoek vanuit het Nivel naar kwaliteitszorg binnen de initiële opleidingen tot fysiotherapeut, verpleegkundige en arts leidde tot een rapport.

Rapport: ‘Kwaliteitszorg in het werkveld’ (Nivel, 2003)

Revalidatie


Ontwikkeling en evaluatie van het KinderRAP

Promotieonderzoek waarin, samen met een groot aantal professionals in de kinderrevalidatie, het KinderRAP (Revalidatie Activiteiten Profiel voor kinderen) is ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. 

Proefschrift (2001)

Artikel: ‘Translation and adaptation of a questionnaire to assess the group processes of rehabilitation team conferences’ (Clin Rehab, 2001)

Artikel: ‘Development and implementation of the Rehabilitation Activities Profile for children’ (Clin Rehab, 2002)

Artikel: ‘Simultaneous development and implementation of the Children’s Rehabilitation Activities Profile’ (Dis & Rehab, 2001)

Artikel: ‘Team conferences in paediatric rehabilitation’ (Int J Rehabil Res, 2000)

Kenniscentrum Behandelcommunicatie

Naar aanleiding van het promotieonderzoek rondom het KinderRAP is er een kenniscentrum opgericht. Eline was hier projectleider. Vanuit het kenniscentrum zijn diverse producten ontwikkeld om de implementatie van het KinderRAP te ondersteunen. Het KinderRAP-methodiek is nog steeds het uitgangspunt voor de behandelcommunicatie in de kinderrevalidatie in Nederland. Het kenniscentrum is voortgezet onder de naam KC zorgcommunicatie.

RAP als evaluatie-instrument

Onderzoek naar het gebruik van het RAP (Revalidatie Activiteiten Profiel) als evaluatie-instrument in de revalidatie voor volwassenen.

Artikel: ‘The value of the Rehabilitation Activities Profile (RAP) as a quality sub-system’ (Dis & Rehab, 2004)

Publicaties


Publicatielijst